O Firmie Oferta Referencje Pół żartem...

Co nas upoważnia do przedstawiania naszej firmy na rynku budowlanym i niniejszej stronie internetowej :

- 30 letnia działalność w branży
- posiadana wiedza zawodowa
- dorobek wykonawczy
- wysoko kwalifikowana kadra
- stan finansowy i majątek
- bieżące regulowanie danin
- etyka zawodowa
- spełnianie warunków stawianych przez Ustawę o Zamówieniach Publicznych

Wymienione atuty firmy udokumentowane są szczegółową dokumentacją formalno- księgowo-finansową firmy oraz posiadanymi referencjami otrzymanymi imiennie od naszych Kontrahentów i są do wglądu.

Naszymi Klientami byli między innymi :

Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast, Urzędy Gmin, państwowa administracja drogowa rónego szczebla, przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, osoby prywatne.

Imiennie między innymi wykonywaliśmy usługi na rzecz :

Administracji państwowej
Firm zagranicznych i polskich
Banków

Realizowane obiekty i zadania:

Budownictwo jednorodzinne
Budownictwo ogólne
Fundamenty specjalne

Wykaz skrócony wykonanych robót z zakresu różnych branż :

- roboty mostowe, jak następuje: mostowe poręcze zwykłe i energochłonne- montaż, wymiana, naprawa i malowanie, remont belek pod poręczowych, remont izolacji poziomej przęseł,wymiana nawierzchni mostów, uzupełnienie ubytków w betonowych i kamiennych elementach mostowych, remont kapitalny różnych elementów konstrukcji mostów na autostradzie A-4 ( na 12 obiektach), remonty i modernizacje przepustów drogowych razem mostów = 37 szt., przepustów = 7 szt.

- roboty drogowe, jak następuje : wykonywanie nowych i remonty - dróg, chodników, parkingów, wjazdów, zatok autobusowych, placów postojowych, manewrowych, wnętrz podwórkowych, łączników, na przejazdach kolejowych, na przekopach w nawierzchni, oznakowania pionowego, poziomego, stałego i tymczasowego. Roboty nawierzchniowe wykonywane w technologii bitumicznej, brukowej z zastosowaniem kostki betonowej i kamiennej, tłuczniowej, gruntowej. Roboty wykonywane na drogach publicznych, osiedlowych, zakładowych,w porcie lotniczym W-w, na terenach prywatnych. W naszej działalności branża drogowa jest dominująca.

- roboty sanitarne związane z robotami drogowymi tj. odwodnienia powierzchniowe, kanalizacja deszczowa.

- inne roboty, jak następuje: ekran akustyczny - 1 obiekt, podjazdy dla osób niepełnosprawnych - 3 obiekty, plac zabaw- 1obiekt, korty tenisowe- 1 obiekt - projektowanie, jak następuje: projekty mostowe - 3 szt., projekty drogowe- 4szt.,

organizacja ruchu zastępczego - 10 szt., przeglądy techniczne dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych na terenie miasta Wrocław- 3 szt., ewidencja dróg gminnych i mostów w Gminie Długołęka-1szt.

- nadzory inwestorskie- 7 obiektów
Inrem sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Remontowych
55-200 Oława, Rynek 24, tel./fax: 071 313 91 85

realizacja UAD.PL